raitjikamam

About raitjikamam

עם ההגעה לישראל, הסוכנות מעניקה לעובדים דירות נוחות. זהו חדר במלון או חדר שכור. הכל משפיע רק על רצונות העובד, מכיוון שעלות הדיור מתרחשת אך ורק על כתפי העובד. העלות המשוערת של דירה יומית בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת התעודות של הילדה של בונוסים. בנות משאירות מתנות מגברים באופן אישי. המשימה העיקרית של חברת הליווי שלנו ישראל שירותי ליווי בתל אביב – לספק לעובדים את העבודה הטובה ביותר עם הכנסה גדולה, ולספק ללקוחות מאובטחים את השירותים ישירות באיכות הטובה ביותר. באופן בלעדי גישה זו מספקת כוחות לבסס שותפות ארוכה, שתיהיה נוחה הן לעובדים והן ללקוחותינו.
Go to Top